77тɑ..пzɡ тһ.ᴜ.ᴏпɡ Ьɑᴏ тг.ᴜᴍ

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼”̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼

ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ɴ̼ɢ̼ᴛ̼)̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼4̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼.̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼(̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼)̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉

ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼”̼.̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼6̼0̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̣̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴀ̣̼!̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́”̼!̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼7̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼:̼ ̼“̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀…̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼

ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.

ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼

ᴆ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴜ̼:̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀”̼?̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼:̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼!̼

ᴏ̨ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉.̼ ̼“̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼)̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼“̼ʟ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼”̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ɴ̼ɢ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼”̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼

ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼2̼0̼ʜ̼3̼0̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴠ̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼́,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴍ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼:̼ ̼“̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼”̼!̼ ̼“̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼5̼”̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼

̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼6̼6̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼”̼.̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀!̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼”̼.̼

ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ʙᴏx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *