77ʟ̶ᴏ̶̛̀ɪ̶ ̶ “̶ᴀ̶̂̀ʋ̶‌̶ ̶̶ּ ᴄ̶ᴜ̶̛́‌̶ʋ̶‌̶

ʟᴏ̛̀ɪ “ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉: sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ʜᴏ̛ɴ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ xᴜ̛̉ ᴛʜᴀʏ.

sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣: ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʀᴇ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ ɴʜᴏ̉. ᴍᴜ̀ᴀ ʜᴇ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ʜᴇ̀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛ ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ “ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ɪ ᴏ̂̉ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴛ”. sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ᴘʜᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴇ̂́ ɴʜɪ̣ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴘʜᴏ̛ɪ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̛ɪ ʟᴀ̂̃ɴ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ. ᴆᴀ̃ ᴛʜᴇ̂́, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛́ ᴛʀᴇ̂ᴜ ʜᴏ̛ɴ.

ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ́ᴍ ᴠᴀɪ ʙᴀ́ᴍ ᴄᴏ̂̉ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ɴɢᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ”. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 11 ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣: ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ. ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʀɪ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀʏ ᴄᴀᴏ ʙᴀʏ xᴀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ.

ᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋɪ̣ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛̉ ʟᴏ̀ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀:

– ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ ɴʜᴏ̛̀ ᴆᴀ̂́ʏ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ “xᴜ̛̉” ɴɢᴀʏ.ɴʜᴏ̛́ ɢɪᴜ̛̃ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴇ́ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ. ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴇᴍ ɴᴏ́ ᴛʜᴜ̛̉ ʟᴏ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ.

ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 11 ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʏ́. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉: ᴠᴏ̛́ ᴠᴀ̂̉ɴ ᴇᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ̛́ ʙᴀ̂ʏ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉: ᴠᴏ̛́ ᴠᴀ̂̉ɴ ᴇᴍ ɴᴀ̀ʏ ́ᴄʜ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ̛́ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ́ ɢɪ̀́ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆᴇ̂́ ᴍᴜ̛́ᴀ ᴆᴇ̂́ᴀ ᴆᴇ̂́ᴀ ᴆᴇ̂́ᴀ. ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴅᴏ̛̉ ʜᴏ̛ɪ ʙᴏ̛ɪ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴇ̂́! ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̂̃ɴ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣: ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̣ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣.

ᴆᴀ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴆᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̣ɴ, ʙᴀ̣ɴ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏᴀ́ɪ ᴏᴀ̆ᴍ ɴᴀ̀ʏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *