889 ᴇ.ᴍ һᴏ.ᴄ ѕɪп.һ

ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼)̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼́ ̼s̼ᴏ̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂́ᴘ̼ ̼4̼ ̼ᴏ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴇ̼̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴜ̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ ̼7̼ ̼ɴ̼ɢ̼.̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̣̼.̼ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃)̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ʏ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼2̼ʜ̼3̼0̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼1̼5̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼ᴋ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼1̼4̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼x̼.̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̃ᴀ̼”̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼(̼1̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃)̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼4̼5̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂.̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼x̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼”̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼1̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼8̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼̉.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼.̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼s̼ᴏ̼̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼́ᴘ̼.̼̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼.̼ʜ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼1̼0̼,̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀)̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴄ̼.̼

̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ɪ̼)̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼
̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼(̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼(̼4̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼”̼.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼4̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ ̼-̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼.̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼”̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉.̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̃ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼ɴ̼.̼

̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼(̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼-̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼3̼6̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼2̼7̼.̼

̼“̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼2̼7̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀…̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉.̼ɴ̼ʜ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼s̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼3̼6̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼2̼7̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼

̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.

̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *