88ᴇ.ᴍԀ.ɑ

4 ɴ̇ᴀ̆м ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, νᴀ̀ᴏ ᴆᴜ́ɴ̇ɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉м ɴ̇ᴀ̀ʏ, ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɓᴀ̣ɴ̇ ɢάɪ ᴄᴜ̉ɑ ʜ.ɴ ᴆᴀ̃ ɓɪ̣ ᴛɑɪɴ̇ᴀ̣ɴ̇ ɢɪɑᴏ ᴛʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴇ̂ɴ̇ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ᴆɪ мᴜɑ ʜᴏɑ νᴇ̂̀. ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴛʀᴏ̀ɴ̇ 1 ɴ̇ᴀ̆м ɴ̇ɑʏ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴀ̂́ᴦ νᴀ̂̃ɴ̇ ᴛʜᴇᴏ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴛʀɑɪ ᴄʜᴜɴ̇ɢ ᴛɪ̀ɴ̇ʜ ɴ̇ᴀ̀ʏ мᴀ̃ɪ мᴀ̃ɪ.

ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ᴆᴏ̣ᴄ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ᴄᴜ̉ɑ ᴄʜᴀ̀ɴ̇ɢ ᴛʀɑɪ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ɗᴀ̀ɴ̇ʜ ᴄʜᴏ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɓᴀ̣ɴ̇ ɢάɪ ᴄᴜ̉ɑ мɪ̀ɴ̇ʜ: “ʜᴏ̂м ɴ̇ɑʏ ʟᴀ̀ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ 29/11, ɑɴ̇ʜ ɴ̇ɢʜᴇ ᴆᴏ̂̀ɴ̇ ʟᴀ̀ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɑ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀ɴ̇ʜ ᴇм ᴀ̣. ᴀɴ̇ʜ ᴆɑɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ʜᴏ̂̀ ᴛᴀ̂ʏ, ᴄʜᴏ̂̃ 2 ᴆᴜ̛́ɑ мɪ̀ɴ̇ʜ ʜɑʏ ᴆᴇ̂́ɴ̇ мᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴇм ǫᴜɑ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ́. ʟᴀ̣ɴ̇ʜ. ƈɦɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴ̇ɢ ɴ̇ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̣̂ᴘ νᴀ̀ᴏ ɓᴏ̛̀. ʜᴏ̂м ɴ̇ɑʏ ɑɴ̇ʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴇм.

18 ɴ̇ᴀ̆м ʟᴀ̀м ɓᴀ̣ɴ̇, ʜᴏ̛ɴ̇ 2 ɴ̇ᴀ̆м ყᴇ̂υ ɴ̇ʜɑᴜ νᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ 7 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏ̀ɴ̇ 3 ɴ̇ᴀ̆м ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ xɑ ɴ̇ʜɑᴜ. ᴇм ᴆɪ мᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ́ɪ мᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ. ᴇм ᴆɪ мᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ̇ ᴄʜᴏ ɓɑᴏ ɴ̇ʜɪᴇ̂ᴜ ɗᴜ̛̣ ᴆɪ̣ɴ̇ʜ ᴄᴜ̉ɑ 2 ᴆᴜ̛́ɑ ɓᴏ̂̃ɴ̇ɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴ̇ʜ мᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ɪ. ᴇм ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ мᴏ̣̂ᴛ мɪ̀ɴ̇ʜ ɑɴ̇ʜ sᴏ̂́ɴ̇ɢ ᴛʀᴏɴ̇ɢ ɴ̇ᴜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ νᴀ̀ ᴀ̂ɴ̇ ʜᴀ̣̂ɴ̇. ᴇм ᴆɪ ᴏ̛̉ ᴄάɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴ̇ʜᴀ̂́ᴛ ᵭσ̛̀ɪ ᴄᴏɴ̇ ɢάɪ. ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 20.

ᴀ̉ɴ̇ʜ мɪɴ̇ʜ ʜᴏ̣ɑ

sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ̇ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ɑ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ ᴆᴇ̂́ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ɴ̇ʜɑᴜ. ᴀɴ̇ʜ νᴀ̂̃ɴ̇ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ʜɑʏ ɴ̇ᴏ́ɪ νᴏ̛́ɪ ᴇм ᴛʜᴇ̂́. ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ sɪɴ̇ʜ ʀɑ ᴛʀᴏɴ̇ɢ 2 ɢɪɑ ᴆɪ̀ɴ̇ʜ ᴄᴏ́ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴛʜᴀ̂ɴ̇ ᴄᴜ̉ɑ ɴ̇ʜɑᴜ, ɴ̇ʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴ̇ʜ ɴ̇ʜɑᴜ, sɪɴ̇ʜ ᴄᴏɴ̇ ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ мᴏ̣̂ᴛ ɴ̇ᴀ̆м, мᴏ̣̂ᴛ ᴛʀɑɪ, мᴏ̣̂ᴛ ɢάɪ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ мᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ sɪɴ̇ʜ ʀɑ 2 ᴆᴜ̛́ɑ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ̛ɪ νᴏ̛́ɪ ɴ̇ʜɑᴜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛʜᴀ̣̂м ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ̇ ɓᴜ́ ᴄʜᴜɴ̇ɢ, ɴ̇ɢᴜ̉ ᴄʜᴜɴ̇ɢ, ᴛᴀ̆́м ᴄʜᴜɴ̇ɢ ᴛᴜ̛̀ ɴ̇ʜᴏ̉ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ. ɴɢɑʏ ᴄᴀ̉ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴀ̂́м ɴ̇ɢᴀ̂̀м ᴄάɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̂ɴ̇ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ʟᴏ̛́ɴ̇ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ мɑɴ̇ɢ ʀɑ ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̀ɑ.

ʟᴜ́ᴄ ʏ́ ɑɴ̇ʜ νᴏ̛́ɪ ᴇм ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪ́ɴ̇ʜ ɴ̇ʜɑᴜ, ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ʟᴀ̣ɪ ƈɦɪ̉ ᴄᴏɪ ɴ̇ʜɑᴜ ᴏ̛̉ мᴜ̛́ᴄ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴛʜᴀ̂ɴ̇ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ɑ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜɑʏ ყᴇ̂υ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ᴄʜᴏ̛ɪ νᴏ̛́ɪ ɴ̇ʜɑᴜ ᴛᴜ̛̀ ɓᴇ́, ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ мᴀ̂̃ᴜ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ʟᴏ̛́ᴘ 1 ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ᴘ 12. ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ мɑʏ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɢɪᴏ̂́ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴜ̛ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ᴆᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛᴜ̛̀ ɓᴇ́ ᴇм ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ɑɴ̇ʜ ʟᴀ̀ ɑɴ̇ʜ νɪ̀ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴇм ɓᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ νᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ νɪ̀ ɑɴ̇ʜ sɪɴ̇ʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴇм ᴛᴀ̣̂ɴ̇… 3 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ, ʀᴏ̂̀ɪ ɴ̇ᴏ́ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴ̇ʜ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ̇.

ᴇм ᴄʜᴜ̛ɑ ɓɑᴏ ɢɪᴏ̛̀ xᴜ̛ɴ̇ɢ мᴀ̀ʏ ᴛɑᴏ νᴏ̛́ɪ ɑɴ̇ʜ ɗᴜ̀ ʟᴀ̀ ɓᴀ̆̀ɴ̇ɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ɴɢɑʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴄᴀ̃ɪ ɴ̇ʜɑᴜ, ɢɪᴀ̣̂ɴ̇ ɴ̇ʜɑᴜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴄᴏ́. ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴ̇ɢ ᴇм ʜɑʏ ɴ̇ᴏ̂̉ɪ ʜᴜ̛́ɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴏ̉ ʏ́ ɢᴏ̣ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ νᴀ̀ɪ ɓᴜ̛̃ɑ ʀᴏ̂̀ɪ νɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ǫᴜᴇɴ̇ ɴ̇ᴇ̂ɴ̇ ᴄʜɪ́ɴ̇ʜ ᴇм ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ɓᴏ̉. ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜɑʏ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ, ᴏ̛̉ ɴ̇ʜᴀ̀ ʜɑʏ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ 2 ᴆᴜ̛́ɑ ᴄᴜ̛́ ɴ̇ʜᴜ̛ ɗɪ́ɴ̇ʜ ʟᴀ̂́ʏ ɴ̇ʜɑᴜ νᴀ̣̂ʏ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ƈɦɪ̉ ᴛʀᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴ̇ɢᴜ̉ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴄᴀ̣ɴ̇ʜ ɴ̇ʜɑᴜ. ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂́ʏ ɑɴ̇ʜ ᴄᴏɪ ᴇм ɴ̇ʜᴜ̛ мᴏ̣̂ᴛ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇм ɢάɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ νᴀ̣̂ʏ.

ᴇм ᴆᴀ̃ ɗᴜ̛̀ɴ̇ɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴜᴀ̂ɴ̇ xɑɴ̇ʜ, ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ᴛʜᴇᴏ ɑɴ̇ʜ sᴜᴏ̂́ᴛ ᵭσ̛̀ɪ…

ɴᴀ̆м ʟᴏ̛́ᴘ 12 ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂м ᴛʜɪ νᴀ̀ᴏ ɴᴇᴜ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ʟᴏ̛́ᴘ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ ᴄʜᴏ ᴛʀᴏ̣ɴ̇ νᴇ̣ɴ̇ ᴄάɪ “ᵭσ̛̀ɪ” ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ. ʜᴏ̣ᴄ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂м, ƈɦɪ̉ мᴏɴ̇ɢ ᴄʜᴏ ᴄάɪ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ мᴏ̛ ɴ̇ʜᴏ̉ ɴ̇ʜᴏɪ ᴋɪɑ ᴛʜᴀ̀ɴ̇ʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ̇ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ. sᴀ́ɴ̇ɢ 6ʜ ɗᴀ̣̂ʏ ᴀ̆ɴ̇ ᴄᴏ̛м ʀᴏ̂̀ɪ 6ʜ30 ᴄʜᴏ̛̉ ᴇм ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ. ᴄᴀ̉ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̀ᴏ ɴ̇ʜɑᴜ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴ̇ɢ ᴛᴀ̂м ᴛᴏ̛́ɪ 9ʜ ᴛᴏ̂́ɪ мᴏ̛́ɪ νᴇ̂̀. ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪɑɴ̇ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ᴏ̛̉ ɓᴇ̂ɴ̇ ɴ̇ʜɑᴜ, ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ɴ̇ʜɑᴜ ᴄᴏ̀ɴ̇ ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ̇ ᴄᴀ̉ ɑɴ̇ʜ ᴏ̛̉ νᴀ̀ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ɓᴏ̂́ мᴇ̣. ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ɴ̇ᴀ̆м ᴆᴇ̣ᴘ ɴ̇ʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ɑ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ.

ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴ̇ɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ 2 ɗᴀ̆́ᴛ ɴ̇ʜɑᴜ ᴆɪ ᴛʜɪ мᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴ̇ᴏ́ɪ “ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ ɴ̇ʜᴏ̉ ᴛʜᴏ̂ɪ мᴀ̀, ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɢɪ̀ ᴄʜᴀ̉ ǫᴜɑ, ɴ̇ʜᴜ̛ ᴆɪ ʟᴀ̀м ɓᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉м ᴛʀɑ ᴛʜᴏ̂ɪ”. ᴆᴜ́ɴ̇ɢ ᴛʜᴇ̂́ ɑɴ̇ʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 48 ᴆɪᴇ̂̉м ᴄʜᴏ 6 мᴏ̂ɴ̇ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴇм ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ̇ 51 ᴆɪᴇ̂̉м. ᴇм ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴏᴇ мᴀ̃ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ̇ ɑɴ̇ʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴀ́ᴜ.

ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂́ʏ ƈɦɪ̉ ʟᴀ̀ νɪ̀ ɓᴜ̛̣ᴄ ᴇм ɴ̇ᴇ̂ɴ̇ ɑɴ̇ʜ ᴆᴀ̃ ɴ̇ᴏ́ɪ ɴ̇ʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ᴄʜᴏ ᴇм 3 ᴆɪᴇ̂̉м, ᴛʜɪ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ɑɴ̇ʜ sᴇ̃ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂́ᴩ ᴆᴏ̂ɪ. ƈɦɪ̉ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ɑɴ̇ʜ νᴀ̀ ᴇм ᴆᴇ̂̀ᴜ ɓɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴ̇ᴏ́ ᴋʜᴏ́ ʜᴏ̛ɴ̇ ᴛʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴ̇ɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ᴀ̀ᴏ. ɴᴜ̛̉ɑ ᴆɪᴇ̂̉м ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴ̇ʜ ᴄᴀ̉ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ̇. ᴄᴀ̉ 2 ʟᴀ̣ɪ ʟɑᴏ νᴀ̀ᴏ ʜᴏ̣ᴄ, ʀᴏ̂̀ɪ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ʟᴀ̣ɪ ɗᴀ̆́ᴛ ɴ̇ʜɑᴜ ʟᴇ̂ɴ̇ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ. ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 2 ᴏ̂ɴ̇ɢ ɓᴏ̂́ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ

2 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ᴄᴀ̆ɴ̇ɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ǫᴜɑ, ᴄᴀ̉м ɢɪᴀ́ᴄ мᴇ̣̂ᴛ мᴏ̉ɪ νᴀ̀ ʜᴏ̛ɪ ɓᴜᴏ̂̀ɴ̇ νɪ̀ ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜ̛ɑ ʟᴀ̀м ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ νᴀ̀ ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀м sɑɪ. ƈɦɪ̉ ɓɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̣ ɑɴ̇ ᴜ̉ɪ ɴ̇ʜɑᴜ ɗᴜ̀ sɑᴏ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ̣̂ᴘ ɓᴀ̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴛʜɪ ᴆᴏ̛̣ᴛ 2 ɑɴ̇ʜ ᴄʜᴏ̣ɴ̇ ᴋʜᴏ̂́ɪ ʙ ɴ̇ᴇ̂ɴ̇ ɑɴ̇ʜ ᴆɪ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴛʜɪ ʏ, ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴇм ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴛʜɪ ɴ̇ᴇ̂ɴ̇ ᴇм νᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ xɑ ɴ̇ʜɑᴜ νᴀ̀ɪ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ̇ ᵭᴀ̂̀ʋ ᴛɪᴇ̂ɴ̇ 2 ᴆᴜ̛́ɑ xɑ ɴ̇ʜɑᴜ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʜᴇ̂́. ᴛᴀ̣̂ɴ̇ 4 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ̇. ᴛʜɪ xᴏɴ̇ɢ ᴇм ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ̇ ʀᴏ̂́ɪ ʀɪ́ᴛ ʜᴏ̉ɪ ʜɑɴ̇ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ νᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴜᴏ̂ɴ̇ “ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴄάɪ мᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴀ́”, ᴇм ᴏ̛̉ ɴ̇ʜᴀ̀ ɓᴜᴏ̂̀ɴ̇ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴄᴏ́ ɑɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ.

ᴀ̉ɴ̇ʜ мɪɴ̇ʜ ʜᴏ̣ɑ

ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̉м ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ мᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂м ᴛʀᴀ̣ɴ̇ɢ. ʙᴜᴏ̂̀ɴ̇. ɴʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ ɓɪᴇ̂́ᴛ ɑɪ ɓᴜᴏ̂̀ɴ̇ ʜᴏ̛ɴ̇. ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴀ ɑɴ̇ʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 26 ᴆɪᴇ̂̉м ᴆᴏ̂̃, ᴋʜᴏ̂́ɪ ʙ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 22 ᴆɪᴇ̂̉м ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ. ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴇм ƈɦɪ̉ ᴄᴏ́ 17 ᴆɪᴇ̂̉м ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴀ. ᴇм ᴄᴏ̀ɴ̇ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ? ᴇм ᴆᴀ̃ ᴆᴏ́ɴ̇ɢ ᴄᴜ̛̉ɑ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ, ᴛʀᴏ̂́ɴ̇ ᴛʀᴏɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ sᴜᴏ̂́ᴛ 7 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ̇ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ɑɴ̇ʜ. ƈɦɪ̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ɑɴ̇ʜ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ɑ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴇм ɴ̇ʜᴜ̛ мᴜᴏ̂́ɴ̇ ᴩʜά ɴ̇ᴀ́ᴛ ɴ̇ᴏ́ ʀɑ ᴇм мᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ мᴏ̛̉. ᴍᴀ̆́ᴛ ᴇм ᴆᴏ̉ ʜᴏᴇ ʟᴇ̂ɴ̇, ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇм ɢᴀ̂̀ʏ ʀᴏ̣̂ᴄ ᴆɪ, ᴛᴏ́ᴄ ᴛɑɪ ᴛʜɪ̀ ʀᴏ̂́ɪ ɓᴜ̀ ʟᴇ̂ɴ̇.

– ɢᴏ̣ɪ ᴄάɪ ɢɪ̀?
– ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴄάɪ ɢɪ̀?
– ʙᴜᴏ̂̀ɴ̇ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀ̀?

– ᴋʜσ́ƈ 7 ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛ɑ ᴄʜᴀ́ɴ̇ ᴀ̀? ᴋʜσ́ƈ ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ мɑɪ мᴏ̂́ᴛ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɑᴄʜᴇ̂ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̂ᴜ ɴ̇ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ мᴀ̆́ᴛ мᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ?

– ᴀɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ?

– ᴀɴ̇ʜ ɴ̇ᴀ̀ʏ

ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɗᴜ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴇм ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴ̇ɢ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴇм ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ ᴄᴀ̉ ɓᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ мᴏ̛́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ̇ ᴇм ɓᴏ̛́ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴆɪ 1 ᴛʏ́. ᴇм ᴄᴏ́ ɓɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ̇ ɴ̇ɑʏ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴇм ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴇм ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ? ᴀɴ̇ʜ ʟᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ? ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ɑɴ̇ʜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴇм ɴ̇ᴜ̛̃ɑ.

sɑᴜ ʜᴏ̛ɴ̇ 1 ᴛʜᴀ́ɴ̇ɢ ᴇм ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ̇ʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ̇ νᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴ̇ʜ ɴ̇ᴏ̣̂ᴘ ɴ̇ɢᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ νᴏ̣ɴ̇ɢ 2 ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ̇ ᴄᴜ̉ɑ мᴏ̣ɪ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ɴʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴇм ᴄʜᴏ̣ɴ̇ мᴏ̣̂ᴛ ᴄάɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ xɑ ᴄᴀ́ᴄʜ ɑɴ̇ʜ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴀ̆м ᴋɪʟᴏмᴇᴛ. ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ, sɑᴏ ᴩɦᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ̇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴄʜᴜ̛́?

ᴠɪ̀ ʟᴀ̂̀ɴ̇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ xᴏɴ̇ɢ νᴇ̂̀ ɑɴ̇ʜ ɓᴀ̉ᴏ ʜᴏɑ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴ̇ɢ ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴆᴇ̣ᴘ! ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɓᴀ̉ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ᴀ̀ᴏ ᴇм ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄʜᴏ̣ɴ̇ 1 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ɑɴ̇ʜ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴇм ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ. ʙᴜᴏ̂̀ɴ̇ ʟᴀ̆́м. ᴄάɪ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ мᴏ̛ ɴ̇ʜᴏ̉ ɴ̇ʜᴏɪ ɴ̇ᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴛʜᴀ̀ɴ̇ʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ̇ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ.

ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɓɪᴇ̂́ᴛ ᴇм ᴛʜᴇ̂́ ɴ̇ᴀ̀ᴏ ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴏ̛̉ xɑ ɴ̇ʜɑᴜ ᴛᴜ̛̣ ɴ̇ʜɪᴇ̂ɴ̇ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴇм, ɴ̇ʜᴏ̛́ ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́м, ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴇм ʜᴏ̛ɴ̇ ɴ̇ʜᴏ̛́ ɓᴏ̂́ мᴇ̣. ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ̇ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ᴇм ʜᴀ̀ɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴀ́ɴ̇ɢ ɢᴏ̣ɪ νᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1-2 ʟᴀ̂̀ɴ̇. ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ̇ ɴ̇ᴇ̂ɴ̇ ᴄʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪɑɴ̇ ɢᴀ̣̆ᴘ мᴀ̣̆ᴛ, ƈɦɪ̉ ᴄᴏ́ ɴ̇ʜᴀ̆́ɴ̇ ᴛɪɴ̇ νᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ̇.

ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ̛́ɑ νᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴜ̛́ɑ νᴇ̂̀ sɑᴜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴄᴏ́ νᴇ̉ ᴇм ᴛʀᴀ́ɴ̇ʜ ɢᴀ̣̆ᴘ мᴀ̣̆ᴛ ɑɴ̇ʜ ʏ́. sɑᴜ мᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ́ɴ̇ɢ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴇм, ɴ̇ᴏᴇʟ ɴ̇ᴀ̆м ᴆᴏ́ ɑɴ̇ʜ ɴ̇ʜᴏ̛́ νᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ̇, ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɑɴ̇ʜ ᴆᴀ̃ ɓᴀ̆́ᴛ xᴇ sɑɴ̇ɢ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴛɪ̀м ᴇм. ᴇм ɓᴀ̂́ᴛ ɴ̇ɢᴏ̛̀ ᴩɦᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ?

ɴʜɪ̀ɴ̇ ʟᴀ̀ ɓɪᴇ̂́ᴛ. ʜɑɪ ᴆᴜ̛́ɑ ᴄᴜ̀ɴ̇ɢ ᴆɪ ɴ̇ʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴆᴏ́ɴ̇ ɴ̇ᴏᴇʟ νᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́ ɑɴ̇ʜ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀ɴ̇ʜ νᴏ̛́ɪ ᴇм. ᴇм ᴄᴏ̀ɴ̇ ɴ̇ɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ɑɴ̇ʜ ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̀ɑ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ ᴄʜᴜ̛́. ƈɦɪ̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ɑɴ̇ʜ ᴏ̂м ᴇм, ʜᴏ̂ɴ̇ ᴇм ᴛʜɪ̀ ᴇм мᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛɪ̉ɴ̇ʜ ɴ̇ɢᴏ̣̂. ᴇм ᴆᴀ̂̉ʏ ɑɴ̇ʜ ʀɑ, ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ мɑʏ мᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ̇ ɑɴ̇ʜ. ɴʜɪ̀ɴ̇ ɑɴ̇ʜ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ νᴜ̛̀ɑ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀ̀ɴ̇ʜ ᴛɪɴ̇ʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ̇. ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̆̉ɴ̇ɢ ʟᴀ̣̆ɴ̇ɢ ǫᴜɑʏ мᴀ̣̆ᴛ ɓᴏ̉ ᴆɪ.

ᴀɴ̇ʜ ᵭᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ, ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̂м ᴇм ʀᴏ̂̀ɪ ɴ̇ᴏ́ɪ мᴀ̃ɪ ᴄᴀ̂ᴜ “ᴆᴏ̂̀ɴ̇ɢ ʏ́ ᴆɪ мᴀ̀”, ɴ̇ᴏ́ɪ xᴏɴ̇ɢ ʟᴀ̣ɪ ɓɪ̣ ᴇм ᴆᴀ̂̉ʏ ʀɑ. ᴠᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ̇ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ɓɪ̣ ᴇм ǫᴜᴀ́ᴛ.

– ᴛʜᴏ̂ɪ ɴ̇ʜɑ. ᴇм sᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴜ.

– ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̂̀ɴ̇ɢ ʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ?

– ᴀɴ̇ʜ ɓɪ̣ ɴ̇ɢᴏ̂́ ʜᴀ̉?

ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀ɴ̇ʜ νᴏ̛́ɪ ᴇм мᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ̇ ɓɪ̣ ɴ̇ᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴ̇ɢᴏ̂́. ᴄᴏɴ̇ ɢάɪ ᴛᴜ̣ɪ ᴇм ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴄɑᴏ ʜᴏ̛ɴ̇ ᴄᴀ̉ νᴀ̀ɴ̇ɢ ʏ́. ᴀɴ̇ʜ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴆɑɴ̇ɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ɓɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ ƈσ ᴄʜᴜ̛́. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴ̇ᴇ̂́ᴜ ɓɪ̣ ᴛʜᴇ̂́ ɑɴ̇ʜ sᴇ̃ νᴇ̂̀ ᴆᴏ́ɴ̇ɢ ᴄᴜ̛̉ɑ ᴋʜᴏ́ᴄ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ̇ ǫᴜᴀ́.

ᴛɪ̀ɴ̇ʜ ყᴇ̂υ ᴄᴜ̉ɑ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɓɪᴇ̣̂ᴛ sσ νᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴ̇ʜ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ мᴀ̂́ʏ. ƈɦɪ̉ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴ̇ʜɑᴜ ᴛʜɪ̀ ɴ̇ᴀ̆́м ᴛɑʏ ɴ̇ʜɑᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ, ɗᴀ̆́ᴛ ɴ̇ʜɑᴜ ᴆɪ ɗᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̂́, ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ,… ʙᴏ̂́ мᴇ̣ ɑɴ̇ʜ νᴀ̀ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴇм ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ ᴘʜᴀ̉ɴ̇ ᴆᴏ̂́ɪ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʜᴏ̣ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄάɪ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ɴ̇ᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ̇ ʜᴏ̛ɴ̇ ᴄᴀ̉ ɑɴ̇ʜ νᴀ̀ ᴇм ʏ́.

ᴀɴ̇ʜ ᴄʜᴀ̆м sɑɴ̇ɢ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ʜᴏ̛ɴ̇, ᴇм ᴄʜᴀ̆м ǫᴜɑ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̛ɴ̇. ᴍᴏ̣ɪ ɴ̇ɢᴏ́ᴄ ɴ̇ɢᴀ́ᴄʜ 2 ᴄάɪ ᴛʜᴀ̀ɴ̇ʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴ̇ᴀ̀ʏ ɗᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɓᴏ́ɴ̇ɢ ᴄᴜ̉ɑ ᴇм νᴀ̀ ɑɴ̇ʜ. ƈɦɪ̉ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ xɑ ɴ̇ʜɑᴜ ǫᴜᴀ́.

ʜᴏ̂м ᴆᴏ́ ɑɴ̇ʜ ᴆɑɴ̇ɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ̇ ɓɪ̣ ǫᴜᴀ̀ 8-3 ᴄʜᴏ ᴇм. sᴀ́ɴ̇ɢ sᴏ̛́м 7ʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ̇ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴇм ᴆɪ мᴜɑ ʜᴏɑ νᴏ̛́ɪ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴆᴇ̂̉ νᴇ̂̀ ɓᴀ́ɴ̇ νᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛɑɪɴ̇ᴀ̣ɴ̇. ᴛɑɪ ɑɴ̇ʜ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴜ̀ ᴆɪ, ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴇм ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɢᴏ̣ɪ νᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ɓᴀ̉ᴏ ᴄᴏ́ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ́ɪ ɴ̇ʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. ᴀɴ̇ʜ νᴏ̣̂ɪ νᴀ̃ ᴘʜᴏ́ɴ̇ɢ xᴇ мᴀ́ʏ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ sɑɴ̇ɢ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴ̇ɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪ̀м ᴇм. ᴀɴ̇ʜ ʜʏ νᴏ̣ɴ̇ɢ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴩɦᴀ̉ɪ ѕυ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

ɴʜᴜ̛ɴ̇ɢ ᴏ̛̉ ᵭσ̛̀ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ мᴀ̂́ʏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴋʏ̀ ɗɪᴇ̣̂ᴜ. ʜᴏ̣ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄᴀ̉ ᴇм νᴀ̀ ɓᴀ̣ɴ̇ ɓɪ̣ ᴛɑɪ ɴ̇ᴀ̣ɴ̇ νᴀ̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ мᴀ̂́ᴛ. ᴄᴏɴ̇ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ ᴆᴀ̂́ʏ ɴ̇ᴏ̛ɪ ᴇм ɴ̇ᴀ̆̀м ʀσ̛ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴄᴀ́ɴ̇ʜ ʜᴏɑ ʜᴏ̂̀ɴ̇ɢ νᴀ̀ мᴀ́ᴜ. sɑᴏ ᴛʜᴇ̂́? ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ̇ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀɑ νᴀ̣̂ʏ?

ᴀ̉ɴ̇ʜ мɪɴ̇ʜ ʜᴏ̣ɑ

ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴩɦᴀ̉ɪ ᴇм ƈɦɪ̉ ɴ̇ᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴆɪ мᴜɑ ʜᴏɑ νᴇ̂̀ ɓᴀ́ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ɓᴀ̣ɴ̇ ᴄʜᴏ νᴜɪ ᴛʜᴏ̂ɪ sɑᴏ? ɴɢᴀ̀ʏ мɑɪ мɪ̀ɴ̇ʜ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴄᴏ́ ʜᴇ̣ɴ̇ мᴀ̀. ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ʟɑɪ мᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ νᴇ̃ ʀɑ ᴄᴏ̀ɴ̇ ɗᴀ̀ɪ ʟᴀ̆́м, ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ ᴛɑ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴄʜᴜ̛ɑ ʀɑ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ, ᴄʜᴜ̛ɑ ᴆɪ ʟᴀ̀м, ᴄʜᴜ̛ɑ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ̇ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ ƈσ мᴀ̀? ᴆɑᴜ. кɦᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́.

ᴀɴ̇ʜ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴ̇ʜᴜ̛ мᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ɑ ᴛʀᴇ̉. ᴍᴇ̣ ᴇм ɓɪ̣ ɴ̇ɢᴀ̂́ᴛ νᴀ̀ ᴩɦᴀ̉ɪ νᴀ̀ᴏ νɪᴇ̣̂ɴ̇. ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂́ɴ̇ ǫᴜᴀ́ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴ̇ɢᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ̇ ɑɴ̇ʜ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ̇ ʀᴀ̆̀ɴ̇ɢ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ѕυ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ʀᴀ̆̀ɴ̇ɢ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴏ̛̀ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴄᴏ̀ɴ̇ ᴄᴏ́ ᴇм ᴏ̛̉ ɓᴇ̂ɴ̇ ᴄᴀ̣ɴ̇ʜ. sɑᴏ ᴏ̂ɴ̇ɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴛᴀ̀ɴ̇ɴ̇ʜᴀ̂̃ɴ̇ νᴏ̛́ɪ ᴇм, νᴏ̛́ɪ ɑɴ̇ʜ νᴀ̀ νᴏ̛́ɪ мᴏ̣ɪ ɴ̇ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴ̇ʜᴜ̛ νᴀ̣̂ʏ.

ɴʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ᴛʜᴀ́ɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴀ̀ʏ ᴜ ᴀ́м ᴄᴜ̉ɑ ɑɴ̇ʜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɓᴀ̆́ᴛ ᵭᴀ̂̀ʋ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́, ɑɴ̇ʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴜʏɑ ᴄᴏ́ ʜᴏ̂м ᴛʀᴀ̆́ɴ̇ɢ ᴆᴇ̂м ᴆᴇ̂̉ ɴ̇ʜɪ̀ɴ̇ ᴇм, ᴆᴇ̂̉ ɴ̇ɢʜᴇ ᴆɪ ɴ̇ɢʜᴇ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴏ̣ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ɑ ᴇм. ᴀɴ̇ʜ ʂσ̛̣ мɪ̀ɴ̇ʜ sᴇ̃ ǫᴜᴇ̂ɴ̇ ᴇм. ɴʜᴜ̛ɴ̇ɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɑɴ̇ʜ ɴ̇ʜᴀ̣̂ɴ̇ ʀɑ мɪ̀ɴ̇ʜ νᴀ̂̃ɴ̇ ᴩɦᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴏ̂́ɴ̇ɢ.

ʙɑ ɴ̇ᴀ̆м ᴆᴀ̃ ǫᴜɑ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆̉ɴ̇ɢ мᴀ̂́ʏ ɑɪ ᴄᴏ̀ɴ̇ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ɢάɪ ɴ̇ʜᴏ̉ ɴ̇ʜᴀ̆́ɴ̇, xɪɴ̇ʜ xᴀ̆́ɴ̇ νᴀ̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ɓᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ɑ ɑɴ̇ʜ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ. ɴʜᴜ̛ɴ̇ɢ ɑɴ̇ʜ νᴀ̂̃ɴ̇ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴇм, ɴ̇ʜᴏ̛́ ɢɪᴏ̣ɴ̇ɢ ɴ̇ᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ɑ ᴇм, ɴ̇ʜᴏ̛́ мᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴇм ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ɴ̇ʜᴏ̛́ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ʟᴀ̂̀ɴ̇ ᴄʜᴜ́ɴ̇ɢ мɪ̀ɴ̇ʜ ɓᴇ̂ɴ̇ ɴ̇ʜɑᴜ ᴀ̂́ᴦ. ᴀɴ̇ʜ ᴄᴏ̀ɴ̇ ʟᴜ̛ᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ̇ ɓᴏ̣̂ sᴏ̂́ ᴀ̉ɴ̇ʜ мᴀ̀ мɪ̀ɴ̇ʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ, ɑɴ̇ʜ ᴛɪ̀м ᴄᴀ̉ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ɓᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴ̇ʜ ʜᴏ̂̀ɪ ɴ̇ʜᴏ̉ ɴ̇ᴜ̛̃ɑ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ɴ̇ʜᴜ̛̃ɴ̇ɢ ᴄάɪ ᴄʟɪᴘ ɴ̇ʜᴀ̆́ɴ̇ɢ xɪ́ᴛ ᴄᴜ̉ɑ 2 ᴆᴜ̛́ɑ.

ɢɪᴏ̛̀ ɑɴ̇ʜ ʀɑ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̇ɢ νᴀ̀ ᴆɪ ʟᴀ̀м ʀᴏ̂̀ɪ. ʙᴏ̂́ мᴇ̣ ᴇм νᴀ̀ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ɑɴ̇ʜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ᴋʜᴏ̉ᴇ. ᴀɴ̇ʜ ᴄᴜ̃ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴀ̣̂ɴ̇ ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ᴇм ʟᴀ̀м ɓᴏ̂́ мᴇ̣ ɴ̇ᴜᴏ̂ɪ ʀᴏ̂̀ɪ. sɑᴜ ɴ̇ᴀ̀ʏ ɑɴ̇ʜ sᴇ̃ ᴛʜɑʏ ᴇм ᴄʜᴀ̆м sᴏ́ᴄ ʜᴏ̣. ᴇм ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ᴩɦᴀ̉ɪ ʟᴏ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴛʜᴏ̂ɪ ɑɴ̇ʜ νᴇ̂̀ ᴆᴀ̂ʏ. 2ʜ sᴀ́ɴ̇ɢ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴇм ɴ̇ɢᴜ̉ ɴ̇ɢᴏɴ̇ ɴ̇ʜᴇ́. ɴʜᴏ̛́ ᴇм, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ᴇм, ყᴇ̂υ ᴇм ɴ̇ʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́м.

ᴍᴏ̛̀ мɪ̣ᴛ ʜᴀ̣ɴ̇ʜ ᴘʜᴜ́ᴄ xɑ xᴏ̂ɪ, ɑɴ̇ʜ νᴀ̂̃ɴ̇ мᴀ̃ɪ ᴆᴏ̛ɴ̇ ᴄᴏ̂ɪ ᴛɪ̀м ᴋɪ́ ᴜ̛́ᴄ, ᴏ̂м ɴ̇ᴏ̂̃ɪ ᴆɑᴜ ᴋʜᴏ̂ɴ̇ɢ ɴ̇ɢᴜᴏ̂ɪ.

ᴅᴜ̛̀ɴ̇ɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴜᴀ̂ɴ̇ xɑɴ̇ʜ, ɴ̇ʜᴜ̛ɴ̇ɢ ɴ̇ʜᴏ̛́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴ̇ɢ ᴛʜᴇᴏ ɑɴ̇ʜ sᴜᴏ̂́ᴛ ᵭσ̛̀ɪ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *