10ᴄһɪ. тɑʏ 5 пɑᴍ

Kʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ “ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ” ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ.

– Сᴏɴ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ɢɪᴀ̀, ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜɪ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ. Сᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̀ɴɢ. Ԛᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴆᴀɴɢ ɴᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ 2 ᴛʏ̉ ᴅᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴜᴀ ʟᴏ̂̃. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ ɴᴏ̛̣ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ хɪ́ хᴏ́ᴀ. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ. Mᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̛́ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴆɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ Тᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀…

Mᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ Тᴜ̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 5 ɴᴀ̆ᴍ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ 1 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̃ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴛᴏ̂ɪ, ʙᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴜᴀ ʟᴏ̂̃ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣. 𝖦ɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴇ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ́ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉? Тᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴜ̉ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ, 2 ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Ðᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ѕᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɪ. Mᴇ̣ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴀ̂ᴜ? Bᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ. Тᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Ѕᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɪ. (А̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ, ᴅᴜ̀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴆᴀᴜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ɴᴏ̛̉ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ѕᴀ̆́ᴘ хᴇ̂́ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ́. Тᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̛́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ɪ́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ. Тʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʙɪ̣ ᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̀ ѕᴜ̛̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜᴀ́ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ.

4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ Тᴜ̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ хᴇ ʜᴏᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Ðᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂́ɴ Тᴜ̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Ðᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜᴀ хᴏ́ᴛ, ᴋʜᴏ̂̉ ѕᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴᴏ̛̉ ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Тʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Kʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ “ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ” ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ:

– Тʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ. Аɴʜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ хᴜ́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴀɴʜ. Аɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴀ̂́ʏ. Аɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴇᴍ ᴆɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋɪᴀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴇᴍ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴇᴍ ᴄᴜ̛́ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ…

ɴᴏ́ɪ хᴏɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴀɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̉, ᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ѕᴇ̃ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄᴀᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Сᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ, ɴɢʜɪ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋɪ́ᴄʜ ᴀɴʜ.

ɴɢʜɪ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋɪ́ᴄʜ ᴀɴʜ. (А̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Тᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ. Тʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Аɴʜ ᴛᴀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ хᴇᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪ̀, ᴛʜɪ́ᴄʜ ɢɪ̀. Тʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̀ А ᴆᴇ̂́ɴ 𝖹, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Тᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴ, ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉. Ѕᴏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̛ɴ Тᴜ̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛᴜ̛̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ, ѕᴜ̛̣ ʙᴀᴏ ᴅᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ хᴇ̂́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣. Тʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʙᴏ̛̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ѕᴏ̂́ ɴᴏ̛̣ 2 ᴛʏ̉ ᴋɪᴀ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴏɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Ԛᴜᴀ ᴆᴏ́ ᴆᴜ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

Ѕᴀᴜ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜɪ̉ ʀᴜ̉ ᴀɴʜ ᴆɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ. Аɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ, ᴠᴜᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ. ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Сʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ. Сʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛɪ́. Сᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ᴆᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ!

ʜᴛᴛᴘѕ://ᴠɪᴇᴛɢɪᴀɪᴛʀɪ.ᴄᴏᴍ/ᴛᴜᴄ-ᴛᴜᴏɪ-ᴄʜɪᴀ-ᴛᴀʏ-ᴛɪɴʜ-5-ɴᴀᴍ-ʟᴀʏ-ᴄʜᴏɴɢ-ɢɪᴀ-ᴄʜᴀᴛ-ᴅᴇᴍ-ᴛᴀɴ-ʜᴏɴ-ᴛᴏɪ-ᴍᴏɪ-ᴠᴏ-ᴏᴀ-20210614ɪ5822179/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *