33ᴋһᴏ.пɡ ɡɪᴜɑz Ԁᴜᴏᴄ

ᴛᴏ̂ɪ xɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ɢᴏ̛̃ ʀᴏ̂́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̀ʏ.

ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8 ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ. ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ. ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ sᴀɴɢ ɴᴀ̆ᴍ sᴇ̃ sɪɴʜ ᴄᴏɴ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴀ̣̂ɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣, ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴅᴏ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀɴ.

ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂ɪ 10 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀᴍ ʟᴜ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴋʜᴀ́ ᴛʀᴇ̉ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀʏ ᴆɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴏ́ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴛʜᴜ̛́ 7 ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ̉, ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴜ̛́ 7. ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̛́ 6 ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̃ 5ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴆᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴠɪ̣ᴛ ʙᴏ̛ɪ, ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ sᴀᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴇ̣ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴜ̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ, ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ ɴʜᴇ̂̃ ɴʜᴀ̣ɪ. ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̂́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ᴠᴏ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ʜᴀʏ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̉ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ: “ᴍᴇ̣ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴍᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̉?” ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. sᴏ̂́ᴛ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ʀᴀ: “ᴆɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴆɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ”. ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ̆́ᴍ xᴏɴɢ ᴆɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̉ᴏ: “ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂ʏ”. ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀ́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴇ́ᴘ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴀʏ ᴘʜᴀ̆́ᴛ ᴆɪ, ǫᴜᴀʏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ sᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. ᴠɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ, ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̛̉ɪ ᴄᴜ́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ́ᴏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ sɪ̣ᴘ ᴛᴏ̂ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ. ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ… ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ, ᴠᴏ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴘ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʜᴏ̉ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ʜᴏ̂̉ɴ ʜᴇ̂̉ɴ. ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ᴍᴇ̣ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴏ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀. ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄʜᴀ́ʏ ʙᴏ̉ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ.

ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ, ʟᴜ́ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ

ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́ ᴠɪ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̛̉ ʙɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ. ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ɴᴇ́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴀ̣̆ɴ ᴍᴀ̀, ᴆᴀ̂̃ʏ ᴆᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 40. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ, ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠɪ̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̆́ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴇɴ. ᴋʜɪ sᴜ̛̣ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴏ ʟʏ́, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ᴛ ɪ́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ǫᴜᴀ ᴠɪ̀ ᴍᴇ̣ ɴʜᴜ̛ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴏ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴏ́ ʜᴀɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ̆̀ɴ ǫᴜᴀ̣ɪ, ᴋʜᴀ́ᴛ ᴋʜᴀᴏ…

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴏ̂ɪ ᴆɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜ ᴋɪ̀ ʟᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ. ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ́ɴ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ̉ʏ. ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̣ ᴛʀᴀ́ɪ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴀ̂́ʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏ̣̂ ʀᴀ. sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ́ɴɢ sɪ̉ ɴʜᴜ̣ᴄ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ xᴀ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴍ ᴅᴏ̂̃ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴀ̂́ʏ. ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ᴛᴏ̀ᴀ sᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *