11Ԁᴇᴍ тɑпz һᴏп ᴍ

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼.̼.̼

ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼

̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼

ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ʜʏ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴀ ᴍɪ̣, ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜɪ ᴛʜɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ xɪɴʜ-1ᴛᴀɴ ʜᴏɴ ᴄᴀ ᴛɪᴇɴɢ ᴠᴏ ᴠᴀɴ ᴄᴏɴ ᴛʀɪɴʜ, ᴄʜᴏɴɢ ᴋɪᴇᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ sᴏᴄ ɴᴀɴɢ

̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼
̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼)̼ ̼

̼s̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼1̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼2̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴜ̛̼?̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼
̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́?̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴜ̛̼?̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼

̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼
̼-̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́?̼
̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́.̼

ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ʜʏ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴀ ᴍɪ̣, ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜɪ ᴛʜɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ xɪɴʜ-5

̼-̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼?̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́?̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̣̼ɴ̼,̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼?̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼?̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼.̼
̼-̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼.̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼.̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀.̼
̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴜ̛̼?̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̀?̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼!̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼
̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼
̼-̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼?̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴜ̛̼?̼

ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴅᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ sᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ

̼-̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼1̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼

̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼?̼
̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̉.

̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́.̼
̼-̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼”̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́”̼,̼ ̼”̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼”̼.̼

ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼”̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́”̼,̼ ̼”̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼”̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂.

ᴄʜᴜ ʀᴇ ᴅᴏ ᴍᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴇᴍ ᴛᴀɴ ʜᴏɴ, ᴄᴏ ᴅᴀᴜ ɢᴀᴏ ᴛʜᴇᴛ ᴋʜɪ ʙɪᴇᴛ ʙᴇɴʜ ᴄʜᴏɴɢ ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼
̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́”̼,̼ ̼”̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼.̼
̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼

ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ̆ɴ ʙᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴅᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴀ̃ɪ ᴍᴇ̣-2

̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *