7c̲.h̲.á̲.y̲

T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲h̲5̲0̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲7̲/̲4̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲1̲1̲4̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲b̲á̲n̲ ̲l̲ố̲p̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲ố̲ ̲6̲3̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲2̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲

Hà Nội: Cận cảnh hiện trường đổ nát sau vụ cháy 10 nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh 4.

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲2̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲1̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲2̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲1̲ ̲x̲e̲ ̲t̲é̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲5̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲
Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng bán lốp xe ô tô vào rạng sáng, lửa lan sang 6 hộ xung quanh - Ảnh 1.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲

̲X̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲ố̲p̲ ̲A̲B̲M̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲5̲m̲2̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲d̲ễ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲g̲â̲y̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲B̲a̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲2̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

Hà Nội: Cận cảnh hiện trường đổ nát sau vụ cháy 10 nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh 5.

̲Đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲6̲ ̲h̲ộ̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲2̲0̲/̲8̲0̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲á̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲đ̲ê̲m̲.̲

Hà Nội: Cận cảnh hiện trường đổ nát sau vụ cháy 10 nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh 11.

̲S̲a̲u̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲4̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲â̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲6̲h̲0̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲7̲/̲4̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

Leave a Reply

Your email address will not be published.