22ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̼̉ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ɪ̶̶̶̣̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̃


ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼,̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼8̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 79 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ | ᴠᴏᴠ.ᴠɴ

̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼(̼8̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼)̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ xᴀ̃ ᴜ80 ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ | ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̣ɪ

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼ᴛ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼)̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ xᴀ̃ 80 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠɪ̀ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼.̼

̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *