88Ԁɪᴇ,ᴜ ᴋʏ Ԁɪᴇᴜ

N̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

M̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼S̼ʏ̼ᴅ̼ɴ̼ᴇ̼ʏ̼ ̼(̼A̼ᴜ̼s̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ʟ̼ɪ̼ᴀ̼)̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼K̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼M̼ᴇ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼.̼

B̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼

H̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼D̼ᴀ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼ ̼O̼ᴛ̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼H̼ᴀ̼ʏ̼ʟ̼ᴇ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼đ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴀ̼ᴋ̼ᴇ̼ʀ̼s̼ ̼H̼ɪ̼ʟ̼ʟ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼N̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼O̼ᴛ̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼ “̼T̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼T̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼đ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼ ̼B̼ᴇ̼́ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼B̼ᴇ̼́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼đ̼ᴏ̼́”̼ ̼–̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼O̼ᴛ̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

N̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼ᴋ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼D̼ᴀ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼ ̼L̼ᴀ̼ɢ̼ᴀ̼ᴛ̼s̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.

K̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ C̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼2̼.̼5̼ᴍ̼.̼ ̼

T̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ C̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼. H̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼đ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼K̼ᴀ̼ʀ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼H̼ᴇ̼ᴀ̼ʟ̼ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Đ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴇ̼ᴇ̼ɴ̼s̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

Ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

H̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼O̼ᴛ̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼

N̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼s̼:̼/̼/̼ᴀ̼ꜰ̼ᴀ̼ᴍ̼ɪ̼ʟ̼ʏ̼.̼ᴠ̼ɴ̼/̼ʙ̼ᴇ̼-̼s̼ᴏ̼-̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼-̼ʙ̼ɪ̼-̼ʙ̼ᴏ̼-̼ʀ̼ᴏ̼ɪ̼-̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼s̼ᴏ̼ᴛ̼-̼s̼ᴀ̼ᴜ̼-̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼-̼5̼-̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼-̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼2̼0̼1̼4̼1̼1̼2̼3̼0̼9̼3̼9̼3̼6̼2̼6̼0̼.̼ᴄ̼ʜ̼ɴ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *